Jak prawidłowo wypełnić wniosek CEIDG-1


Wpisanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest podstawowym etapem zakładania własnej firmy. Wpisu dokonujemy za pomocą formularza CEIDG-1. Rejestracja jest bezpłatna. Wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenia do GUS, naczelnika Urzędu Skarbowego oraz ZUS/KRUS.  Dokładne omówienie sposobów na złożenie formularza CEIDG-1 prezentujemy w artykule Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą 2019?

Wersje elektroniczna i papierowa wniosku nieznacznie się różnią, logika pozostaje jednak zachowana. Wypełniając formularz przez internet system wyświetla podpowiedzi i informuje o ewentualnych błędach. Wypełniając wniosek własnoręcznie skazani jesteśmy na siebie. Jednak z pomocą przedstawionej poniżej instrukcji bez problemu poprawnie wypełnimy obie wersje formularza CEIDG-1.


01. Rodzaj Wniosku 

Zaznaczasz znakiem “x” pole nr 1 (w wersji elektronicznej automatycznie robi to za ciebie system).

02. Miejsce i data złożenia wniosku

Rubrykę tą należy pozostawić pustą, wypełnia ją urzędnik.

03. Dane wnioskodawcy

03.01. do 03.14. – należy podać swoje podstawowe dane osobowe: nazwisko, imię, drugie imię, imię matki, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP i REGON (w przypadku braku któregoś z tych numerów należy znakiem “x” zaznaczyć pole “Nie posiadam numeru …”), posiadane obywatelstwa.

03.15. – należy zaznaczyć znakiem “x” rubrykę “tak, składam oświadczenie”. W przypadku odmowy lub zaznaczenia rubryki “nie składam oświadczenia” wniosek zostanie uznany za niepoprawny i odrzucony.

03.1. i 03.2. – wypełniają wyłącznie osoby nie posiadające obywatelstwa kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

04. Adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy ( w kraju lub za granicą)

04.01. do 04.10. – należy podać kraj, województwo, powiat, gminę, miejscowość, ulicę, numer nieruchomości i lokalu, kod pocztowy i pocztę.

04.11. Opis nietypowego miejsca – pole to zazwyczaj pozostaje puste, chyba że miejsce zamieszkania wymaga doprecyzowania.

05. Adres miejsca zameldowania wnioskodawcy 

Wymaga wypełnienia tylko jeżeli rożni się od miejsca zamieszkania. W przypadku braku miejsca zameldowania należy postawić znak “x” w polu “brak miejsca zameldowania”.

06. Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy

Należy podać nazwę pod jaką będzie prowadzona działalność gospodarcza. Nazwa może być dowolna, ale w przypadku osób fizycznych rejestrujących firmę musi zawierać imię i nazwisko właściciela, np. Naprawa sprzętu AGD Jan Nowak. Nazwa nie powinna też wprowadzać w błąd co do przedmiotu prowadzonej działalności.

06.1. Przewidywana liczba pracujących  – osoby wykonujące na rzecz firmy pracę, która przynosi im zarobek lub dochód (łącznie z właścicielem).

06.2. Przewidywana liczba zatrudnionych – osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Jeżeli działalność gospodarczą zamierzasz prowadzić sam w polu 06.1. Przewidywana liczba pracujących wpisujesz 1, a w polu 06.2. Przewidywana liczba zatrudnionych wpisujesz 0.

06.3. Rodzaje działalności gospodarczej  – deklaracja rodzaju działalności, którą firma będzie wykonywała wyrażona w postaci pięcioznakowego kodu PKD. W polu 1 wpisujemy kod działalności, która będzie stanowiła przeważającą część naszych planowanych dochodów. Pozostałe pola nie są obowiązkowe. Należy je wypełnić tylko, gdy zamierzamy zajmować się więcej niż jednym rodzajem działalności.

Kody są dostępne na stronie biznes.gov.pl. Jeżeli chcemy wpisać więcej niż dziewięć kodów, zaznaczamy pole Kontynuacja w załączniku CEIDG-RD, a następnie wypełniamy ten załącznik.

07. Nazwa skrócona

Należy wpisać nazwę firmy składającą się z maksymalnie trzydziestu jeden znaków. Podawana jest ona na potrzeby ZUS. Nazwą może być imię i nazwisko właściciela, ale w przeciwieństwie do rubryki 06 nie jest ono tutaj obowiązkowe.

08. Data rozpoczęcia działalności

Należy wpisać datę rozpoczęcia działalności, która nie może być wcześniejsza, niż data złożenia wniosku CEIDG-1. Przedsiębiorca może podać datę późniejszą, np. od pierwszego dnia nowego miesiąca. Ma to znaczenie z punktu widzenia opłacania składki zdrowotnej do ZUS. Zapłacisz ją w takiej samej wysokości niezależnie od tego, czy twoja firma będzie działać trzydzieści dni w miesiącu, czy tylko trzy.

09. Dane do kontaktu

Numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer faksu, strona WWW. Ich wpisanie nie jest obowiązkowe. Jeśli zdecydujemy się je podać, staną się one ogólnodostępne i każdy będzie mógł z nich skorzystać nie tylko w celu nawiązania kontaktu z naszą firmą, ale także np. przesyłając na naszą pocztę elektroniczną reklamy.

10. Główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej

10.1. Adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – wypełnienie tej rubryki jest obowiązkowe tylko wtedy, gdy siedziba naszej firmy znajduje się pod innym adresem, niż ten wskazany w rubryce 04. Jeśli siedziba naszej firmy i nasze miejsce zamieszkania to ten sam adres, pola możemy pozostawić puste.

10.2. Adres do doręczeń – należy wypełnić w sytuacji, gdy listy chcemy otrzymywać pod inny adres, niż podany w rubryce 10.1. W przeciwnym wypadku za właściwy adres do przesyłania korespondencji automatycznie zostaje uznany adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Adres do doręczeń musi znajdować się na terytorium Polski.

11. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Należy wypełnić, gdy działalność będzie prowadzona w więcej niż jednym lokalu, np. firma będzie miała oddziały, punkty sprzedaży itp. Jeżeli miejsc dodatkowych jest więcej niż jedno, skorzystać należy z załącznika CEIDG-MW dodając tam kolejne wpisy.

12. Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS

Należy wpisać datę rozpoczęcia działalności podaną wcześniej w rubryce 08.